Dokumenty

Certyfikaty

 

Certyfikat kontroli 21.11

Aktualny certyfikat

Certyfikat kontroli 03.11
Certyfikat konroli 26.10
Certyfikat kontroli 11.09
Certyfikat kontroli 04.09
Certyfikat kontroli 03.08

Karta charakterystyki

PROPAN BUTAN - LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan-butan), gazol - mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej i ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. Niezależnie od źródła pochodzenia, wymagania co do właściwości LPG są określane jednolicie. Aktualnie w polskim systemie normatywnym funkcjonują dwie normy charakteryzujące właściwości fizykochemiczne LPG w zależności od jego zastosowania.

PROPAN (C3H8) - organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz. Jest cięższy od powietrza. Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej. Z ropy naftowej wydziela się go w czasie destylacji w formie mieszaniny z butanem, którą stosuje się jako paliwo, znane jako LPG służące do napełniania butli do kuchenek oraz napędzania pojazdów. Spalenie 1 kg gazu powoduje powstanie ok. 1,6 kg wody i ok. 3 kg dwutlenku węgla.

Gaz płynny (propan, butan i ich mieszaniny) jest bezbarwny i bezwonny. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji takich jak niekontrolowane ulatnianie się gazu, które mogłoby spowodować zatrucie bądź doprowadzić do wybuchu, stosuje się specjalne dodatki zapachowe, umożliwiające każdemu z nas wykrycie nieszczelności w instalacji.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych, którym MDS Gas Sp.z o.o. świadczyła usługi magazynowania i przeładunku na podstawie koncesji MPC/230/22126/W/OPO/2018/AJ

INFORMACJA ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM RYZYKU Zgodnie z art. 261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska informujemy, że MDS Gas Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłosławskiej 1A w Borzykowie jest w rozumieniu Ustawy zakładem o zwiększonym ryzyku. W dniu 26.09.2018 roku Zakład dokonał zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i przekazał program zapobiegania awariom. Zakład stanowi obiekt wykorzystywany do czasowego magazynowania gazu, rozładunku i załadunku cystern oraz napełniania butli gazem płynnym. Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu do zakładów o podwyższonym ryzyku są gaz płynny propan i propan-butan, których karty charakterystyki znajdują się poniżej. Zakład posiada opracowane odpowiednie instrukcje pożarowe, ocenę zagrożenia wybuchem oraz program zapobiegania awariom przemysłowym. Zasadniczymi czynnikami mogącymi przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową na rozlewni gazu płynnego: - nieprzestrzeganie przez obsługę instrukcji oraz innych przepisów dotyczących reżimów technologicznych; - wady konstrukcyjne powodujące rozszczelnienie zbiorników magazynowych, cystern lub rurociągów. Zagrożenia mogące wystąpić na terenie rozlewni gazu z reguły nie zagrażają osobom i obiektom znajdującym się poza terenem zakładu. Skroplone węglowodory gazowe charakteryzują się bardzo łatwym odparowaniem i dużą lotnością, w wypadku uwolnienia ze zbiornika lub rozszczelnionego elementu infrastruktury szybko reagują z grupami wodorotlenowymi i ozonem. Wyjątek może stanowić wybuch jednego ze zbiorników gdzie w strefie zagrożenia możliwe jest wystąpienie promieniowania cieplnego powyżej 4kW/m2 spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu oraz odłamki powstałe w trakcie wybuchu. Przebywanie w oparach gazu o dużym stężeniu może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, w skrajnych przypadkach prowadzące do utraty przytomności i śmierci w wypadku braku tlenu w otoczeniu. Długotrwałe przebywanie w oparach gazu może niekorzystnie oddziaływać na centralny system nerwowy. Niska temperatura rozprężającego się gazu może spowodować odmrożenia skóry. W przypadku powstania pożaru lub otrzymania informacji o pożarze zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami należy: - ustalić miejsce powstania pożaru, określić drogi rozprzestrzeniania - natychmiast zaalarmować Straż Pożarną i powiadomić wszystkich współpracowników - informację o pożarze przekazać prezesowi/kierownikowi - równocześnie z alarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym - przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie pożaru - do czasu przybycia Straży Pożarnej kierownictwo akcją obejmuje prezes/kierownik lub osoba przez niego upoważniona a pozostali pracownicy winni podporządkować się poleceniom kierującego działaniami ratowniczymi. Zakład podjął techniczne i organizacyjne środki konieczne do zapobiegania awariom przemysłowym oraz minimalizację jej skutków. W związku z opracowaną oceną ryzyka oraz podjętymi środkami technicznymi i organizacyjnymi na terenie rozlewni gazu w Borzykowie nie występuje konieczność informowania społeczeństwa o wystąpieniu awarii przemysłowej, gdyż zastosowane systemy zabezpieczeń ograniczają prawdopodobieństwo powstania awarii przemysłowej do niezbędnego minimum lub do ich bezpośredniego otoczenia.